Ename certificate

Chứng nhận Ename

Chứng nhận bảo hộ vĩnh viễn nhân hiệu

YourName

cho cá nhân

Owner (chủ sở hữu): Name.tengoi.com/1

Protected Ename (Ename được bảo hộ): yourname

Website chứng nhận: YourName.ename.vn

Registered On (ngày đăng ký): 2023-08-14

Expires On (ngày hết hạn): bảo hộ vĩnh viễn (forever)

Owner's portrait photo / Ảnh chân dung chủ sở hữu